Over ons

Visie en strategie

In onze nieuwe visie voor de periode 2022-2025 kijken we meer integraal naar het toerisme dan voorheen. We willen onze inwoners nadrukkelijker betrekken bij het toerisme, we versterken het toeristisch aanbod en er is een prominente rol voor identiteit, cultuur, natuur en landschap. Waarden waar we trots op zijn en die we door middel van toerisme alleen maar verder willen versterken. Hierbij is het uitgangspunt om de geluksmomenten voor gasten en inwoners te versterken. Met als doel een duurzame en evenwichtige doorontwikkeling van toerisme in de Achterhoek.

Achterhoek Toerisme

Achterhoek Toerisme mag een prachtig gebied onder de aandacht van consumenten brengen. De ingrediënten zijn er: de typische Achterhoekse kenmerken en de wijze waarop zij door consumenten beleefd kunnen worden. Als regiomarketingorganisatie zijn we primair verantwoordelijk voor de toeristische marketing van de Achterhoek: de toerist moet onze regio weten te vinden. Maar regiomarketing kan niet succesvol zijn, zonder een goed product. Daarom kijkt Achterhoek Toerisme integraal naar het toerisme en pakt daarin de volgende rollen op: 

1. Regiomarketing vrijetijdseconomie

Dé kernactiviteit van Achterhoek Toerisme. Gezamenlijk met ondernemers, gemeenten, provincie en andere stakeholders, zet Achterhoek Toerisme de Achterhoek in de etalage, om zo meer bezoekers te verleiden om de regio te bezoeken. Daartoe werkt Achterhoek Toerisme aan campagnes, waarbij de focus steeds meer op online komt te liggen. Naamsbekendheid, imago en natuurlijk concrete handelingsmogelijkheden voor de toerist liggen in het hart van deze rol.

2. Recreatieve infrastructuur: het routebureau

Binnen Achterhoek Toerisme is het routebureau gevestigd. Het toeristisch-recreatief bedrijfsleven is gebaat bij een goede, complete en goed onderhouden routestructuur. Het is noodzakelijk dat de routestructuur goed aansluit bij de toeristisch-recreatieve bedrijvigheid. Het bedrijfsleven ziet de routestructuur als het regionaal visitekaartje. 

Achterhoek Toerisme ziet een aantrekkelijk routenetwerk als basisvoorwaarde voor toeristische ontwikkeling en beschouwt een constante doorontwikkeling voor wat betreft bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en beleefbaarheid als cruciaal om de concurrentie met andere regio’s aan te kunnen gaan. Het routenetwerk is onlosmakelijk verbonden met de marketinginspanningen van Achterhoek Toerisme.

3. Verbinder in de regio

Initiatieven vinden op allerlei niveaus plaats: van de individuele ondernemer tot het gemeentelijke niveau tot op het niveau van de gehele Achterhoek. Daar waar het meerwaarde heeft, is het belangrijk initiatieven aan elkaar te verbinden. Dat kan op bedrijfsgroepniveau, door bijvoorbeeld hotels, campings of restaurants aan elkaar te binden, maar dat kan ook vanuit een geografische binding. 

Al enkele jaren biedt Achterhoek Toerisme de zogenaamde ‘regiocoördinatie’ aan voor die gemeenten waar daar interesse naar is. Deze dienstverlening is maatwerk waarbij bij de invulling expliciet wordt gekeken naar wensen van het gebied, taken en opdrachten, huidige invulling, hiaten, et cetera. Daarbij wordt afstemming gezocht tussen overheden en het bedrijfsleven en waar wenselijk lokale partijen zoals VVV’s en toeristische platforms. Doelstelling is om naast de lokale impuls voor de vrijetijdseconomie ook een actieve bijdrage te leveren aan de profilering van de Achterhoek, waarbij in veel gevallen de Achterhoek als communicatielabel wordt toegepast.

4. Informatievoorziening en gastheerschap

Veel prominenter dan voorheen krijgt informatievoorziening en gastheerschap de aandacht van Achterhoek Toerisme. De toerist die de Achterhoek eenmaal gevonden heeft, moet zich welkom voelen en die informatie vinden die bij hem of haar past. Achterhoek Toerisme vindt het van groot belang dat de informatievoorziening en het gastheerschap ter plekke (de daadwerkelijke beleving) aansluit bij de vooraf gewekte belofte in de marketingcommunicatie. Daartoe wil zij ondernemers
faciliteren, maar ook een coördinerende rol op zich nemen als het gaat om de samenwerking in de informatievoorziening in de regio. Draagvlak voor een dergelijke rol is van groot belang en vraagt om zorgvuldigheid. Achterhoek Toerisme vindt het van groot belang om een verdere omslag in de regio te maken, naar gastheerschap op die plaats waar de toerist al komt.

5. Kennis- en productontwikkeling

Kennisontwikkeling en -ontsluiting is een belangrijke nieuwe pijler van Achterhoek Toerisme. Het toeristisch product moet worden ontwikkeld door ondernemers. Zij zijn primair aan zet. Maar Achterhoek Toerisme ziet zichzelf als aanjager van vernieuwende productontwikkeling: producten die zorgen voor meer samenhang en meer onderscheidend vermogen, en vooral die vraaggericht zijn. Via kennisondersteuning kan Achterhoek Toerisme hier een belangrijke rol in vervullen. Kennis is daarnaast van groot belang om:

  • Als regio in te kunnen spelen op trends, te innoveren
  • Gerichtere keuzes te maken in doelgroepen, productontwikkeling en vermarkting
  • Te meten of doelstellingen op het gebied van regiomarketing gehaald worden
  • Achterhoek Toerisme wil daarom bestaande kennis ontsluiten, maar waar nodig ook nieuwe kennis ontwikkelen, om zo gericht in te kunnen spelen op vragen uit de markt.  

Neem contact met ons op voor meer informatie